Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 605

Judgement Details


Date
02/12/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
GULAB CHATLANI vs GEORGE GRIXTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL TA' TERZ INTERESSAT - ESKUZZJONI TIEGHU - INTERVENJENT FIL-KAWZA - KJAMAT FIL-KAWZA - MANDAT TA` ZGUMBRAMENT - RELAZZJONI TA' LOKAZZJONI U SULLOKAZZJONI
Summary
L-attur mexxa biex jitlob ir-revoka ta' Mandat ta' zgumbrament illi kien dirett kontra persuna li kien issulloka lill-attur il-fond. L-ewwel Qorti sabet illi l-attur aktarx kien jaf bil-proceduri ta'zgumbrament tal-lokatur tieghu u bhala terz interessat ma ipprevalix ruhu mid-dritt ta' appell. Hadet il-linja illi inkwantu huwa risaput li mat-terminazzjoni tal-lokazzjoni, jispiccaw awtomatikament is-sullokazzjonijiet li kienu dipendenti fuqha u ma kinux rikonoxxuti mil-lokatur, jew is-sid skond il-kaz. La darba il-mandat ta' zgumbrament jigi esegwit kemm fil-konfront tal-kerrej kif ukoll fil-konfront ta' xi detentur iehor, cahdet it-talba ghar-revoka tal-mandat ta' zgrumbrament. Il-Qortita' l-Appell ma laqghetx dan ir-ragunament ghaliex ghallmet illi fis-sistema taghna l-ebda att gudizzjarju ma jista' jkollu effikacja jew jigi mibghut u jolqot xi hadd li mhuwiex nominat. Is-sentenza ta' zgumbrament ma setghet qatt tkun ta' hsara ghal min ma kienx parti fil-kawza - kif effettivament l-attur ma kienx parti fil-kawza. Il-Qorti ta' l-Appell laqghet l-appell ta' l-attur u iddikjarat il-mandat ta' zgumbrament mhux esegwibbli fil-konfront tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info