Reference: Volume 75 (1991), Part No. 3, Section 2, Page 724

Judgement Details


Date
03/07/1991
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
A vs B
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-attur ibbaza d-domanda tieghu biex iz-zwieg mal-konvenuta jigi dikjarat null fuq iz-zewg kawzalijiet: wahda l-impotenza ta' l-istess attur, u l-ohra li l-kunsens inkiseb b'qerq dwar kwalita' tal-parti l-ohra li fixxklet iz-zwieg. Irrizulta li l-attur kellu "sperm count" baxx b'mod li ghalkemm il-partijiet kien ikollhom x'jaqsmu intimament sesswalment ghal zmien twil il-konvenuta ma setetx tohrog incinta. L-attur kien ibaghti minn sterilita' pero' mhux minn impotenza u ghaldaqstant iz-zwieg ma jistax jigi meqjuz bhala incvalidu taht l-art. 19(1)(e) tal-Att XXXVII. (tal-1975). Irid jigi kunsidrat jekk jistax jinghad li l-kunsens tal-kovenuta inghata kif provvdut fis-subincis 1 (c) tal-istess Att. Il-Qorti taqbel illi fil-kaz in ezami l-frodi jmiss aktar lill-konvenuta illi ma kellhiexintenzjoni vera u proprja kif trid il-ligi ghaz-zwieg u cjoe' l-intenzjoni primarja taghha ghaz-zwieg kien illi jkollha t-tfal. Ghaldaqstant iz-zwieg kontendenti huwa null u bla effett a tenur tal-art. 19 (1)(c) ta' l-att taz-Zwieg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info