Reference: Volume 75 (1991), Part No. 4, Section , Page 764

Judgement Details


Date
06/03/1991
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOHN ABELA NOE vs L-AVUKAT DOTTOR PHILIP SCIBERRAS NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CARRIAGE OF GOODS BY SEA ACT - DANNI - FORZA PROBATORJA TAL-LOG BOOK UFFICJALI TAL-VAPUR - KLAWSOLA DWAR "PERILS, DANGERS AND ACCIDENTS OF THE SEA" - RESPONSABILITAJIET TAL-KAPTAN - TESTIMONJAL - THE HAGUE RULES
Summary
Kawza fejn l-attur inkariga lis-socjeta' konvenuta Sea Malta Co. Limited sabiex tittrasporta zewg trailers. Matul il-vjagg il-bastiment iltaqa' ma' maltemp u minhabba ic-caqliq inqatghet mill-irbit li kien izommha parti mit-tghabija u garrbet il-hsara. L-attur fittex ghad-danni u giet eccepita a tenur tal-Carriage of Goods by Sea Act, id-difiza komunement maghrufa bhala "perils, dangers and accidents of the sea". Irrizulta illi l-bastiment iltaqa' ma maltempata qawwija ferm u li l-kaptan ha misuri kollha waqt il-maltempata biex jiskansaha. Ma kien ebda dubju li l-bastiment kien "sea worthy", u li l-irbit kien sodisfacenti. Konsegwentament il-konvenut irnexxilu jaghmel il-prova rikjestamill-eccezzjoni moghtija u l-Qorti ghalhekk cahdet it-talbiet attrici ghall-likwidazzjoni u l-kundanna ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info