Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 526

Judgement Details


Date
28/01/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J., MANCHE` ALBERT, DEPASQUALE ANTON
Parties
CATHERINE PORTELLI vs JOSEPH CACHIA ET NOE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISPREZZ LEJN IL-QORTI - ESEKUZZJONI PROVVIZORJA TA' SENTENZA - KONTRO-TALBA FI PROCEDIMENT KRIMINALI - PROCEDURA FIL-QORTI TA' L-APPELL
Summary
Bic-citazzjoni li inizjat il-procediment odjern il-Qorti hija mitluba (1) tiddikjara illi bl-agir taghhom il-konvenuti ikkommettew disprezz lejn l-awtorita' tal-Qorti u (2) tikkomina fuq il-konvenutidawk il-provvedimenti li jidhrilha xierqa skond il-Kodici tal-Procedura. Il-ligi tiddisponi li certi atti jikkostitwixxu disprezz lejn l-awtorita' tal-Qorti u tippreskrivi l-pieni li ghandhom jigu inflitti fuq min jinsab li jkun ikkommetta xi att minn dawk. Dan il-procediment huwa ta' indoli kriminali. Il-fatt li l-istess procediment gie introdott bic-citazzjoni, cjoe' l-att li ordinarjament jinizja l-kawzi civili, ma jaghtix lil dan il-procediment in-natura civili, u ma jnehhilu xejn minn natura kriminali. L-istitut tar-rikonvenzjoni jappartjeni prettament lill-procediment civili, u huwainkoncepibbli fi procediment kriminali. Fl-artikoli relattivi ghall-procedura dwar id-disprezz ghall-awtorita' tal-Qorti l-ligi ma tippreskrivix b'liema att gudizzjarju ghandu jigi "mharrek" l-akkuzat. Ic-citazzjoni tidher li hija l-att l-aktar adatt u idoneju ghal dan l-iskop. Bid-digriet tal-... din il-Qorti ma ordnat xejn lill-konvenuti izda biss awtorizzat lill-attrici tezegwixxi provvizorjament is-sentenza moghtija mill-Qorti ta' l-ewwel istanza. Ghalhekk ma kien hemm ebda ordni ta' dinil-Qorti li gie miksur mill-konvenuti. Ghaldaqstant in-nuqqas taghhom li jezegwixxu volontarjamentis-sentenza tal-... ma jikkostitwix disprezz ta' din il-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info