Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 521

Judgement Details


Date
23/01/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
AV. DOTTOR VICTOR EMANUEL RAGONESI ET NOE. vs HELMA MART JOSEPH MUSCAT DOUBLESIN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PROCEDIMENT SOMMARJU SPECJALI
Summary
Skond id-disposizzjonijiet tal-ligi relativi ghall-procediment sommarju specjali kontemplat fl-art.167 et seq. tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, fil-kaz ta' talba ghall-hlas ta' dejncert, likwidu u dovut l-attur jista' fl-istess att tac-citazzjoni jitlob li jigi deciz skond it-talba bid-dispensa tas-smiegh tal-kawza. Flimkien mac-citazzjoni l-attur ghandu jipprezenta wkoll dikjarazzjoni guramentata minnu li fiha jikkonferma l-kreditu tieghu u li fil-fehma tieghu l-konvenut m'ghandux eccezzjoni valida x'jaghti. Skond l-art. 169 ic-citazzjoni ghandha tkun notifikata lill-konvenut fi zmien jumejn tax-xoghol u l-konvenut jista' jigi mharrek biex jidher minn gurnata ghall-ohra u f'ebda kaz aktar tard minn jumejn tax-xoghol minn notifika tac-citazzjoni. Meta ma jigix osservat wiehed mit-termini kontemplat fl-art. 169 il-kawza ma tistax issegwi izjed il-procediment sommarju specjali u l-Qorti ghandha tiddiferixxi l-kawza sabiex taghti zmien skond il-procedura normali biex il-konvenut jipprezenta n-nota ta' l-eccezzjonijiet tieghu skond il-skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info