Reference: Volume 72 (1988), Part No. 5, Section 2, Page 921

Judgement Details


Date
12/02/1988
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs MARIO VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMNESTIJA - APPELL TA' L-AVUKAT GENERALI - ATT DWAR IL-KONTROLL FUQ L-KAMBJU - FINAL ACQUITTAL - KOMPETNZA TA-QORTI ISTRUTTORJA
Summary
Jekk il-Qorti Istruttorja, wara li tkun semghet il-provi, tkun biss waslet ghall-konkluzjoni li ma hemmx ragunijiet bizzejjed biex l-imputat jitqieghed taht att ta' akkuza u ordnat il-liberazzjoni tieghu fis-sens u fit-termini ta' l-artikolu 401(2) tal-Kodici Kriminali, l-Avukat Generali m'ghandux ir-rimedju ta' l-appell fit-termini ta' l-artikolu 413, izdajista', jekk irid jagixxi biss taht l-artikolu 433(3) ta' l-imsemmi Kodici.Jekk, pero', mid-decizjoni ta' l-ewwel Qorti jkun evidenti li dintkun nezghet il-vesti taghha ta' Qorti Istruttorja u libset dik ta' Qorti ta' gudikatura Kriminali li b'mod illi l-Avukat Generali jkun gie impedut milli jezercita il-fakultajiet li taghtih il-ligi ub'mod li dik is-sentenza tista' tigi opposta bhala gudikat, allura l-Avukat Generali ghandu dritt ta' appell fil-limiti u fit-termini ta' l-artikolu 413. Il-liberazzjoni li tista' takkorda l-Qorti istruttorja ma tistax tkun dik li tekwivali ghal "final acquittal". Stante li f'dan il-kaz ir-reat kien igorr piena ta' aktar minn sitt xhur prigunerija l-ewwel Qorti ma seghetx tiddecidi hi l-kaz bhala qorti ta' Gudikatura Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info