Reference: Volume 72 (1988), Part No. 4, Section , Page 817

Judgement Details


Date
07/11/1988
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
MARTIN BAJADA vs ANTHONY PAUL DEMAJO NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO AESTIMATORIA - DIFETTI MOHBIJA - TALE QUALE
Summary
Biex venditur ikun mehlus mill-ghoti ta' garanzija lix-xerrej ghall-vizzji okkulti, tali ftehim ikunirid jirrizulta b'mod car u univolu tenut kont tac-cirkostanzi u tal-fatti speci partikolari tal-kaz. Certament, is-semplici inkluzjoni tal-frazi "tale quale" f'kuntratt ta' bejgh m'huwiex sufficjenti per se biex jehles min-naha l-ohra dan l-effett tal-frazi lanqas jista' jigi eskluz "a priori".Illi fil-kaz ta' l-actio aestimatoria, il-Qorti ghandha tistabbilixxi x'ammont anqas kien ihallas ix-xerrej li kieku, fil-mument tax-xiri, kien jaf bid-difett. Din hi materja pjuttost soggettiva u fl-istess hin mhux bilfors tkun involuta l-ispiza necessarja ghar-rimedju tad-difett meta jinkixef. Ir-ricerka li ghandha taghmel il-Qorti hija necessarjament u unikament relatata ghaz-zmien li fih saril-kuntratt tax-xiri. Il-kriterju sostanzjali skond l-artikolu 1424 tal-Kodici Civili huwa: li kieku x-xerrej kien jaf bid-difett dakinhar li resaq ghall-kuntratt, kemm kien joffri prezz anqas milli hallas?
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info