Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 585

Judgement Details


Date
14/07/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, GULIA WALLACE A., AGIUS CARMEL A.
Parties
ROSARIA ATTARD ET vs JOSEPH FARRUGIA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AGGRAVJU - APPELL - APPELL INCIDENTALI - DANNI - MEWT - PETIZZJONI TA` APPELL - RESPONSABBILITA` TA` DETENTUR TA` FOND GHAD-DANNI
Summary
L-atturi fittxew ghal danni konsegwenti ghall-mewt ta` l-awtrici taghhom ghaliex ippretendew illi l-konvenuti kienu resposanbbli ghall-mewt. Fuq punt preliminari ta` Procedura fl-istadju ta` l-Appell, gie ritenut mill-Qorti ta` l-Appell illi l-Ligi ma tesigix li l-aggravji fl-Appell jigu enumerati,izda f'kaz ta` Appell ghal riforma ta` sentenza appellata tillimita ruhha biex tghid li l-petizzjoni ghal tibdil ta` sentenza li jsir appell minnhom. Fl-gheluq taghha ghandu jinghad specifikament umhux b'riferenza, it-tibdil tas-sentenza li tintalab dwar kull kap. Dan ma jfissirx li ghandu jkunhemm enumerazzjoni ta` l-aggravji fl-Appell. Fuq il-mertu. l-ewwel Qorti apporzjonat ir-responsabbilita`. Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet illi biex detentur ta` fond ikun responsabbli ghad-danni jenhtieg li jkun hemm "ordinary and reasonable use of the Highway" u ghalhekk jekk wiehed jistrieh ma`hajt ta` fond u dan icedi, ikun hemm dritt ta` danni. Minn ezami tac-cirkostanzi kif grat il-mewt,il-Qorti ta` l-Appell sabet illi l-persuna in kwistjoni li mietet ma kinitx qed taghmel uzu ordinarju u ragonevoli tal-gate. Giet ghalhekk revokata is-sentenza ta` l-ewwel Qorti ghaliex gie ritenutmill-Qorti ta` l-Appell illi l-mejta kienet gabet hi l-fatt fuqha u mhux minhabba xi negligenza tal-konvenuti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info