Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 624

Judgement Details


Date
30/11/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCICLUNA CARMELO
Parties
IVAN BURRIDGE U PERIT ARKITETT U INGINIET CIVILI JOSEPH BARBARA BHALA DIRETTUR U IN RAPPRESENTANZA TA' MARSASCALA DEVELOPEMENT LIMITED U B'NOTA TA' L-24 TA' JANNAR 1983, IVAN BURRIDGE U PERIT ARKITETT U INGINIER CIVILI JOSEPH BARBARA BHALA DIRETTUR U IN RAPPRESENTANZA TA' SANTUMA SHAREHOLDINGS LTD., ASSUMEW L-ATTI TA' DIN IL-KAWZA MINFLOK MARSASCALA DEVELOPMENT LTD., IN VISTA TAL-FUNZJONI TA' DIN L-AHHAR SOCJETA' MA' SANTUMAS SHAREHOLDINGS LTD. vs ALFRED PISANI BHALA KURATUR MAHTUR B'DIGRIET TA' DIN IL-QORTI TAL-WIEHED U GHOXRIN T'AWISSU TAS-SENA ELF DISA' MIJA DISGHA U SEBGHIN BIEX JIRRAPREZENTA D-DIRETTURI TAS-SOCJETA' "THE NATIONAL INVESTMENT COMPANY" SOCJETA' INKORPORATA FIL-LIBJA U LILL-ISTESS SOCJETA'
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMALGAMAZZJONI - GHAQDA - KONVERZJONI TA' SOCJETA' KUMMERCJALI - ORDINANZA X TA' L-1962 - SOCJETA' - SOCJETA' KUMMERCJALI - TIBDIL
Summary
L-atturi talba dikjarazzjoni ta' proprjeta' ta' art u sabiex il-konvenuti jigi kkundannati jnehhu struttura u xogholijiet. Inghatat eccezzjoni ulterjuri fis-sens illi s-socjeta' attrici giet imhassramir-Registru u ghalhekk ma hemmx attur u kwindi m'hemmx interess legittimu u legali biex il-kawza titkompla. Kemm ir-ragunament ta' l-ewwel Qorti kif ukoll l-insenjamenti tal-Qorti ta' l-Appell jikkostitiwixxu kumment u analizi tal-ligi dwar tibdil (conversion) u ghaqda (amalgamation) ta' socjetajiet kummercjali. Il-Qorti ta' l-Appel sabet illi ma' l-amalgamazzjoni tas-socjetajiet ma kinitx saret billi ma gewx osservati r-rekwiziti tal-lig. L-atti gew assunti minn socjeta' li ma kinitx tezisti u konsegwentement il-konvenut gie lliberat mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info