Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 473

Judgement Details


Date
14/03/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCICLUNA CARMELO
Parties
EDWIN MIRABELLI BHALA RAPPREZENTANT TAS-SOCJETA` "MEDITERRANEAN SURVEY BUREAU LTD" vs JAMES GOLLCHER U KARL GOLLCHER GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA` O.F. GOLLCHER & SONS LTD., U DINA BHALA AGENT TAL-VAPUR LARCH U GODWIN ABELA U WILLIAM SCICLUNA GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TA` "THE CARGO HANDLING CO. LTD."
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - DANNI - KORREZZJONI FL-ISKRITTURI U ATTI GUDIZZJARJI - KRITTURI
Summary
L-attur fittex ghal danni konsistenti minn short delivery. Huwa agixxa bhala "recovery agent" ta` l-assikurazzjoni. Gie eccepit minn wahda mis-socjetajiet konvenuti illi l-attur ma kellux relazzjoniguridika u l-ewwel Qorti lliberat li wahda mill-konvenuti mill-osservanza tal-gudizzju. Kemm quddiem l-ewwel Qorti kif ukoll fil-Qorti ta` l-Appell, giet investita l-kwistjoni tal-poteri tal-Qorti biex taghti korrezzjoni a tenur ta` l-art. 174 tal-Kodici tal-Procedura. Tul is-snin dan l-artikolukif gie originalment ippromulgat u kif sussegwentement emendat serva u gie uzat mill-Qrati taghna biex jigu evitati duplicita` ta` kawzi u biex jigi evitat dak il-formalizmu rigoruz li hafna drabi kien iwassal ghal biex jigi stultifikat il-kuncett ta`gustizzja. Pero` ma wassal qatt u ma gie qatt uzat mill-Qrati taghna biex tigi stutifikata l-istess ligi li testwalment tipprojbixxi kull korressjoni li tkun talvolta tbiddel is-sustanza ta` l-azzjoni jew ta` l-eccezzjoni. Il-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info