Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 453

Judgement Details


Date
09/03/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
HENRY AZZOPARDI vs GEORGE GRIXTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL TAT-TERZ - ART. 6 TA` L-EWWEL SKEDA TA` L-ATT XIV TA` L-1987 - INTERVENJENT FIL-KAWZA IN STATU ET TERMINIS - KONVENZJONI EWROPEJA TAD-DRITTIJIET U LIBERTAJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM
Summary
L-attur agixxa biex jattakka Mandat ta` zgumbrament. Huwa ma kienx parti fil-kawza li fiha gie ordnat l-izgumbrament. La darda l-Mandat ta` zgumbrament "de quo" huwa konsegwenzjali ghas-sentenza masetax l-attur jattakka s-sentenza fonti ta` dak il-mandat. Galadarba l-istess l-attur kif inghad kellu disponibbli mizuri li stante li kien kompletament al corrente tal-kawza msemmija seta` uza biexjikkawtela lilu nnifsu u ma ghamlux ma setax invece jipprocedi bil-procedura li issa kienet mertu tal-kawza. Jekk jispicca t-titolu tas-sullokatur, jispicca wkoll it-titolu tas-subinkwilin. L-artikolu tal-Kodici tal-Procedura dwar l-izgumbrament jista` jigi segwit kemm fil-konfront tal-kerrej kifukoll fil-konfront ta` xi detentur iehor. Dan jipprovdi hekk propju biex id-drittijiet tas-sid ma jigux eluzi billi fil-fond jiddahhal detentur iehor minflok il-kerrej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info