Reference: Volume 71 (1987), Part No. 4, Section , Page 782

Judgement Details


Date
04/12/1987
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
EDGAR CAUSON NOE vs ABDELSALAM A. SHEIBANI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - OBBLIGAZZJONIJIET KUNTRATTWALI - PRESKRIZZJONI
Summary
Il-fatt li ftehim ta' appalt gie redatt bil-miktub u b'mod pjuttost dettaljat u kompless ma jfiissirx li l-kuntratt ibiddel is-sustanza tieghu. Biex tigi ddeterminata kemm hija l-preskrizzjoni applikabbli - u cjoe' jekk hux is-sentejn ta' appalt jew il-hames snin ta' obbligazzjonijiet kuntrattwali- wiehed irid jezamina d-disposizzjonijiet partikolari tal-kuntratt li minnu titwieled l-azzjoni. L-azzjonijiet tal-kuntratturi ta' bini jew ta' xoghlijiet ohra ta' njam, jew materjal iehor ghall-opri mahdumin minnhom jew ghall-materjal li jfornu jaqghu bi preskrizzjoni ta' l-gheluq ta' sentejn. Konsegwentement, il-preskrizzjoni tal-hames snin ma hijiex applikabbli ghaliex din hi eskluza meta l-kreditu jkun jaqa' skond il-Kodici Civili jew ligijiet ohra taht preskrizzjoni iqsar. Min jeccepixxi l-preskrizzjoni hu obbligat li jaghmel prova sodisfacenti tad-data meta l-perijodu tal-preskrizzjoni jibda jiddekorri ghaliex diversament il-Qorti qatt ma tkun f'posizzjoni li tikkonstata jekk il-perijodu applikabbli tal-preskrizzjoni jkunx iddekorra jew le.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info