Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 2, Page 539

Judgement Details


Date
07/12/1987
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
JOSEPH BORG, MARCUS BORG U CARMEL BORG vs PAUL MIFSUD U NORMAN MIFSUD BHALA DIRETTURI U IN RAPPRESENTANZA TA` MIFSUD BROTHERS LIMITED BHALA AGENTI U IN RAPPRESETANZA TAS-SOCJETA` "TIRRENIA NAVIGAZIONE" TA` L-ITALJA, U B'NOTA TAL-21 TA` GUNJU, 1979, SILVIO MIFSUD GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA` S MIFSUD & SONS LIMITED ASSUMA R-RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA` ESTERA TIRRENIA NAVIGAZIONE TA` L-ITALJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DANNI - KORREZZJONI - MERKANZIJA - NULLITA TA' - PARAGRAFI NUMERATI FIL-PETIZZJONI TA` L-APPELL
Summary
L-atturi fittxew ghar-rilaxx ta` vans ittrasportati mil-linja rappresentata mill-konvenuti. L-appell huwa fuq il-kap ta` l-ispejjez u riserva ghar-rifuzjoni ta` noll zejjed imhallas stante r-rinunzjaghat-talba fil-mertu. L-interess principali huwa fuq zewg punti ta` procedura. Giet michuda l-eccezzjoni tan-nullita` ta` l-Appell stante illi l-paragrafi fil-Petizzjoni ma kinux numerati. Giet ukoll eccepita n-nullita` ghaliex fil-Petizzjoni ssemmiet sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili u mhux tal-Qorti tal-Kummerc, izda n-Nota ta` l-Appell kienet saret korrettament. Il-Qorti ta` l-Appellirriteniet illi l-lapsus kien jirrekjedi korrezzjoni a tenur ta` l-art. 175 tal-Kap. 12 u mhux iwassal ghan-nullita` ta` l-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info