Reference: Volume 71 (1987), Part No. 3, Section , Page 615

Judgement Details


Date
30/01/1987
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
LAWRENCE HIGGANS PRO ET NE vs JOSEPH BONELLO NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZITU - KAPPARRA - KONVENJU
Summary
Bejn il-kontendenti ga' ffirmat konvenju li fih hemm iddikjarat li l-kompratur hallas l-ammont ta' Lm1000 bhala kapparra. Il-konvenju skada. L-attur nomine jrid lura l-Lm1000 li huwa kien hallas. Una volta li kien imnizzel fil-konvenju li l-ammont ta' Lm1000 thallas bhala "kapparra" kien jispettalill-attur nomine li jforni provi inekwivoki li kien hemm verament dubju dwar in-natura ta' dan il-hlas. Kulhadd jiddistingwi bejn depozitu u kapparra, u l-element penitenzjali kien vigenti fuq iz-zewg partijiet. Il-ligi tesigi ftehim in iskritt proprju biex tevita dubju u malintizi meta si tratta ta' hwejjeg serji fosthom trasferiment ta' immobbli. Quddiem ic-certezza tad-dicitura adoperata fl-att tal-konvenju jidher li fic-cirkostanzi l-attur nomine ghandu jsofri l-konsegwenzi derivanti min-nuqqas ta' pubblikazzjoni ta' l-att finali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info