Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 207

Judgement Details


Date
05/06/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs GERALD ABDILLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI - ASSENZA TA' L-IMPUTAT - RAPPREZENTANZA FIL-KAMP KRIMINALI
Summary
Meta l-imputat jew akkuzat jammetti l-imputazzjoni jew l-akkuza, xejn ma jzomm lill-Qorti ta' Gustizzja Kriminali, jekk jidhrilha li ghandha bzonn aktar informazzjoni sabiex tkun tista' teroga s-sentenza u, occorrendo, piena gusta, milli titlob jew tordna li jixhed xhud partikolari. Jekk l-imputatikun rapprezentat minn haddiehor - ai termini ta' l-artikoli 374 (b) u 375 (b) tal-Kodici Kriminali- huwa jkun qed jiehu riskju kkalkolat jekk minkejja ammissjoni, il-prosekuzzjoni titlob jew il-Qorti tordna li jixhed xi xhud limitatament dwar il-piena, hu ovvju li l-imputat ma jkunx prezenti fl-awla biex jirribatti dak li jinghad bid-deposizzjoni tieghu. Pero', b'hekk ma jistax jinghad li hu jkun qed jigi mcahhad minn xi dritt; meta jipprevalixxi ruhu mid-dritt moghti lili bl'artikolu 374 (b), l-imputat kien qieghed tacitament jirrinunzja ghad-dritt tieghu li jirribatti personalment ghal tali prova. Ir-rapprezentanza fil-kamp kriminali hi fakolta' moghtija biss fil-kaz ta' kontravvenzjonijiet u mhux ukoll fil-kaz ta' delitti. L-assenza ta' l-imputat meta tinghata sentenza, iggib bhalakonsegwenza, l-inezistenza totali, kemm tas-sentenza appellata, kif ukoll tas-smigh tal-kawza li ppreceda u ddetermina dik is-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info