Reference: Volume 76 (1992), Part No. 5, Section , Page 839

Judgement Details


Date
26/11/1992
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH BUSUTTIL, LUDOVICO VELLA U CARMELO SIVE CHARLES CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 30 TAL-KODICI TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - KONTRIBUTORJETA' TAS-SINISTRAT - OMICIDJU INVOLONTARJU - PIENA
Summary
L-artikolu 30 tal-Kap. 10 jiddisponi li waqt il-bini jew tiswija ta' triq, ta' kanal jew ta' gandott, jew ta' bicca xoghol ohra fit-triq l-ufficjal inkarigat ghandu jiehu l-hsieb mehtieg biex tigi skansata kull dizgrazzja u jiehu hsieb li kull kanal, gandott jew bicca xoghol ohra jkunu mdawlin tajjeb matul il-lejl sabiex ma jigrux dizgrazzji. Il-perikolu li, fid-dlam tal-lejl, xi hadd ma jarax gandott u jaqa' fih hu ovvju u ragonevolment u facilment prevedibbli. Il-persuna responsabbli mit-tmexxija tax-xoghol fuq il-post tax-xoghol hi tenuta tiehu l-prekawzjonijiet necessarji fic-cirkostanziu dettati mir-raguni biex tigi evitata dizgrazzja u dan indipendentement minn kull ordni li jista'jew le jigi moghti lilha. Il-fatt li f'tarf it-triq kien hemm sinjal ta' "no entry" ma jiskuzax lill-imputati. Il-kontributorjeta' tas-sinistrat, bin-negligenza tieghu u bl-inosservanza tar-regolamenti, ma tiskolpax lill-appellati mir-responsabbilita' kriminali taghhom; tigi biss ikkunsidrata fl-applikazzjoni tal-piena. In-nuqqas ta' prekawzjoni ovvja ghal perikolu tant ovvju jindika li ghandhatigi applikata l-piena ta' prigunerija u mhux ta' multa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info