Reference: Volume 76 (1992), Part No. 4, Section , Page 660

Judgement Details


Date
09/04/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
EDWIN GRECH vs ANTIDA SAGLIMENE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET "EX OFFICIO" MILL-QORTI - KONTUMACJA - LIBELL - RISPOSTA TARDIVA
Summary
Kawza ghal zgumbrament tal-libellati fuq morozita' tal-kera. Fir-risposta li giet ipprezentata tardivament, il-libellati eccepew in-nullita' tal-proceduri b'libell stante li messu tmexxa b'citazzjonila darba l-proceduri kienu quddiem il-Qorti tal-Kummerc. Fis-sistema Gudizzjarju taghna, il-Qortim'ghandhiex tissoleva eccezzjonijiet li mhijiex espressament awtorizzata mil-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedurali XCivili jew minn xi konsiderazzjoni serja ta' ordni pubbliku. Dana billi bhala nomina l-gudikant ghandu jiddecidi l-kawza billi joqghod fuq il-binarju tal-kontestazzjonijiet li jressqulu l-partijiet. Konsegwentement, il-pregudizzjali tan-nullita' tal-proceduri b'libell ma kinitxsollevabbli mill-Qorti "ex officio" u fil-kontumacja tal-libellati ma setghetx tigi ezaminata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info