Reference: Volume 76 (1992), Part No. 5, Section , Page 752

Judgement Details


Date
03/03/1992
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs FRANS PORTELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NATURA TAC-CITAZZJONI - NULLITA' - REKWIZITI TAS-SENTENZA
Summary
Ic-citazzjoni mhix hlief ordni lill-imputat biex jidher quddiem il-Qorti. L-indikazzjonijet imsemmija fl-artikolu 360(2) tal-Kodici Kriminali ma humiex mehtiega mil-ligi taht piena ta' nullita' ta' l-att tac-citazzjoni; jista' d-difett taghhom igib in-nullita' meta tali mankanza tirrendi l-imputazzjoni incerta. Meta mis-sentenza ma jirrizultax car ta' xhiex l-appellant gie misjub hati, u anqasma jirrizulta x'ghandu jaghmel biex, kif orndat f'dik is-sentenza, jikkonforma ruhu mal-ligi, is-sentenza tigi annullata u l-Qorti ta' l-Appell Kriminali tipprocedi biex tiddecidi l-kawza fil-mertu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info