Reference: Volume 76 (1992), Part No. 3, Section 3, Page 635

Judgement Details


Date
27/11/1992
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
CARMEL CASSAR ET vs MINISTRU GHALL-IZVILUPP TA' L-INFRASTRUTTURA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKREZZJONI AMMINISTRATTIVA - DRITT KWEZIT - INTERESS GURIDIKU
Summary
L-interess guridiku ma jitkejjilx biss mit-termini ta' l-azzjoni imma wkolol mill-eccezzjonijiet litali azzjoni tipprovoka. Il-fatt li bini gie kostruwit legalment ghandu certi konsegwenzi legali lil-konvenut obbligati jirrispettaw taht is-sanzjonijiet li l-vari ligijiet tal-pajjiz jipprovdu ghalmin jivvjola d-drittijiet ta' proprjeta'. Pero' entro dawn il-limiti, il-Qorti ma ghanda ebda dritt li tillimita l-operat ta' l-awtoritajiet kompetenti jew li tissindika l-ezercizzju tad-diskrezzjoni amministrattiva li indubbjament ghandhom, sakemm tali diskrezzjoni tkun ezercitata strettament entro i termini tal-legislazzjoni li bis-sahha taghha tkun qed tigi operata. Kull ezercizzju diskrezzjonali biex jitqies li jkun leziv tad-drittijiet ta' proprjeta' ta' l-atturi jehtieg jitqies fl-isfond ta' l-azzjoni partikolari li tkun se tittiehed in forza tal-ligi li tawtorizzaha u fi proceduri adhoc ibbazati fuq il-permessi li jaddebitaw lill-awtorita' kompetenti abbuz fl-ezercizzju tad-diskrezzjoni lilha moghtija b'riferenza specjali ghal tali ligi. Mhux il-kaz ghalhekk li l-Qorti tinibixxi lill-awtoritajiet kompetenti milli b'mod generiku joperaw li jagixxu b'mod li jilledu d-drittijiettal-proprjeta' ta' l-atturi - drittijiet li fil-kamp amministrattiv ma humiex assoluti, imma soggetti ghall-gid komuni kif ipprovdut minn ligi ghal ligi. Keku kellha taghmel hekk il-Qorti, din tkuntammonta ghall-ingerenza inadebita fil-funzjonijiet amminstrattiva tal-konvenuti u restrizzjoni inaccettabbli li tammonta ghall-inibizzjoni ta' l-awtorita' pubblika milli jezercitaw diskrezzjoni legittima taghha fuq il-presuppost li tista' tinkiser il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info