Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 489

Judgement Details


Date
05/10/1992
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
DOTTOR JOSE` HERRERA NOE vs ANTHONY CASSAR ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' TA' ATTI GUDIZZJARJI - NULLITA' TA' CITAZZJONI - PROCEDURA SOMMARJA SPECJALI "BIL GILJOTTINA" - RES JUDICATA
Summary
Kawza dwar irkupru ta` kreditu. Inghataw zewg eccezzjonijiet pregudizzjali. L-ewwel in-nullita` tac-Citazzjoni ghaliex ma ssemmewx il-kliem "bid-dispensa tas-smigh" fit-talba tac-Citazzjoni u ghaliex fl-affidavit ma ssemmiex illi min qed jahlef l-istess affidavit kien jaf hu nnifsu bil-fatti u huwa awtorizzat jaghmel id-dikjarazzjoni. Dwar din l-eccezzjoni il-Qorti ta` l-Appell kienet sodisfatta illi l-kumpanija konvenuta ma sofriet ebda pregudizzju bil-mankanzi formali lamentati, u lanqas makien hemm xi partikolarita` essenzjali nieqsa ghall-procediment ordinarju tac-Citazzjoni. It-tienieccezzjoni kienet "res judicata". Il-Qorti ta` l-Appell addottat il-principju illi "res judicata"hija ta` interpretazzjoni strettissima u trid tirrizulta cara u evidenti. Ghalhekk din l-eccezzjonigiet ukoll michuda u l-atti mibghuta lura lill-ewwel Qorti ghall-kontinwazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info