Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 2, Page 356

Judgement Details


Date
26/06/1987
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
ANTHONY ELLUL SULLIVAN, BHALA DIRETTUR U IN RAPPRENSENTANZA TAD-DITTA MEDITERRANEAN TRADING SHIPPING COMPANY LIMITED vs LINO C VASSALLO BHALA AGENT REGISTRATUR GENERALI TAL-BASTIMENTI MERKANTI U BAHRIN U L-ONOREVOLI DR PATRICK JOHN HOLLAND BHALA MINISTRU TA` L-INVESTIMENTI PARASTATALI U TAL-POPLU U B'NOTA TAT-18 TA` MEJJU, 1983, L-ONOROEVOLI PRIM MINISTRU, BHALA L-MINISTRU RESPONSABBLI GHALL-PORT ASSUMA L-ATTI FLOK IL-MINISTRU TA` L-INVESTIMENT PARASTATALI U TAL-POPLU U B'NOTA TA` L-4 TA` FRAR, 1985, ANTHONY MANGION ASSUMA L-ATTI FLOK LINO C VASSALO BHALA AGENT REGISTRATUR GENERALI TAL-BASTIMENTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 72 TAL-KODICI TA` PROCEDURA - ATT TA` L-1973 DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI - BANDIERA MARITTIMA MALTIJA - DISKREZZJONI MINISTERJALI - DISTRIBUZZJONI TA` POTERI FL-ISTAT - GHELUQ TA` REGISTRU - GURISDIZZJONI LI TIDHOL FIL-MERTU - GURISDIZZJONI TAL-QORTI BIEX TIDDECIDI DWAR VALIDITA` TA` ATT IMPUNJAT - GUSTIZZJA NATURALI - OPPPORTUNITA` XIERQA LI JSIRU RAPPRESENTAZZJONIJIET
Summary
L-attur agixxa sabiex talab ir-revoka ta` l-gheluq tar-Registru ta` zewg bastimenti u l-kosegwenti kancellazzjoni tal-Bandiera Maltija. Giet eccepita preliminarjament in-nuqqas ta` gurisdizzjoni li tisharreg l-ordni mahruga mill-Ministru in kwistjoni fl-ezercizzju tal-funzjonijiet pubblici tieghu.L-ewwel Qorti rriteniet illi fil-kaz kellha gurisdizzjoni tiddecidi dwar il-validita` ta` l-att impunjat imma ma kellhiex il-guridizzjonili taghi hi stess id-decizjoni fil-mertu tal-kwistjoni. Fil-mertu sabet illi l-gheluq tar-Registru tal-bastimenti kien illegali stante biss li ma giex mehud kiftrid il-ligi u ordnat illi l-attur jinghata opportunita` xierqa li jaghmel osservazzjonijiet jew "rappresentanza". Il-Qorti ta` l-Appell wara li ezaminat il-portata ta` l-artikoli relattivi ghal oppportunita` xierqa ghal rappresentazzjonijiet sabet illi l-attur nomine ma nghatax tali opportunita`.Dan fisser ksur ta` disposizzjoni ta` ligi esplita u gab bhala konsegwenza ksur ta` ligi li eradikal-gurisdizzjoni tal-Qorti fit-termini ta` l-art. 742 tal-Kodici ta` Procedura Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info