Reference: Volume 72 (1988), Part No. 1, Section , Page 71

Judgement Details


Date
05/10/1988
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
CHARLES SPITERI vs MINISTRU TAL-BINI PUBBLIKU U XOGHLIJIET U D-DIRETTUR TAX-XOGHLIJIET PUBBLICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - LIBERTA' TA' ASSOCJAZZJONI - LIBERTA' TA' ESPRESSJONI - PROTEZZJONI MINN DISKRIMINAZZJONI
Summary
Kawza ghal rimedju minhabba vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrent, fosthom dawk tal-liberta' ta' assocjazzjoni, expressjoni u protezzjoni minn diskriminazzjoni. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talba tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-fatti li taw lokghall-kawza kienu s-segwenti: ir-rikorrent kien Ghawdxi impjegat mal-Public Works; minn zmien twill-impjegati tal-Gvern Ghawdxin kellhom koncessjoni li nhar ta' Gimgha jitilqu ftit qabel l-ohrajn minn fuq ix-xoghol u nhar ta' Tnejn jidhlu ftit tard. Wara li ttiehdet azzjoni industrijali mill-impjegati tal-Gvern lill-impjegati Ghawdxin li obdew id-direttiva ta' l-unions giet revokata lilhom dinil-koncessjoni. Wara jumejn l-istess koncessjoni regghet giet moghtija lil dawn l-impjegati ad eskluzjoni tar-rikorrent li kien il-President ta' wahda mill-unions li hadu azzjoni industrijali. Il-Qorti rriteniet li dan kien jammonta ghall-ksur ta' l-artikoli 42(1) u 45(2) tal-Kostituzzjoni fil-konfront tar-rikorrent, u cjoe' ksur tad-dritt tieghu tal-liberta' ta' assocjazzjoni u ta' protezzjoniminn diskriminazzjoni. It-tnehhija tal-koncessjoni fuq imsemmija fil-konfront tar-rikorrent kienettfixklu fit-tgawdija tad-dritt tieghu ta' liberta' ta' assocjazzjoni. Il-Kelma 'tfixkel' uzata mil-ligi ghandha fiha nfisha sens ampju u mhux ristrett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info