Reference: Volume 72 (1988), Part No. 1, Section , Page 127

Judgement Details


Date
09/11/1988
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, GULIA WALLACE A., HERRERA JOSEPH A.
Parties
LUCIEN STAFRACE NOE vs L-AGENT REGISTRATUR TAL-QRATI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT FUNDAMENTALI GHALL- - IMHALLEF - INDIPENDENZA TAL-GUDIKATURA - KAWZA KOSTITUZZJONALI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LEGITTIMU KONTRADITTUR - LIBERAZZJONI AB OBSERVANTIA - MINISTRU - REGISTRATUR TAL-QORTI - SEPARAZZJONI TAL-POTERI - SMIGH FI - ZMIEN RAGONEVOLI
Summary
Ir-rikorrenti talbu rimedju quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili, billi, fil-fehma taghhom, proceduri pendenti quddiem l-istess Qorti dwar ksur tad-drittijiet fundamentali taghhom kienu damu zmien irragonevoli. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talba tar-rikorrenti billi ddikjarat it-tul tal-proceudra msemmija bhala jikser l-artikoli rilevanti tal-Kostituzzjoni u tal-Konvenzjoni Ewropeja,imma cahdet it-talba ta` l-istess ghal sodisfazzjoni gusta finanzjarja. Fuq appell sija tar-rikorrenti kemm ta` l-imtimati, il-Qorti Kostituzzjonali rrevokat u lliberat lill-intimati Registratur tal-Qorti, Ministru tal-Gustizzja u Kummissarju tal-Pulizija mill-osservanza tal-gudizzju billi ma kinux il-legittimi kontraditturi. Ir-Registratur tal-Qrati ma kienx persuna idonea biex joqghod f'gudizzju tali billi bhala kap ta` dipartiment hu jirrapprezenta lill-Gvern fil-kwistjoni li jirrigwardawl-andament ordinarju ta` l-amministrazzjoni pubbliku inerenti ghal dak id-dipartiment, u l-kwistjoniprezenti ma kinitx tidhol f'tali xorta ta` mansjonijiet. Il-Ministru jirrapprezenta d-Dipartimenttieghu, pero` l-kawza prezenti ma kinitx wahda li tirrgwarda l-funzjonijiet tal-Ministru tal-Gustizzja jew ta` l-Intern. L-istess haga wkoll tinghad ghall-Kummissarju tal-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info