Reference: Volume 72 (1988), Part No. 1, Section , Page 119

Judgement Details


Date
04/11/1988
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
AVUKAT SILVIO CAMILLERI NOE vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DAZJU EZENZJONI MINN - DRITT GHALL-KONFISKA, U - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - IMPORTAZZJONI TEMPORANJA - KONTROLLUR TAD-DWANA - PROPRJETA'
Summary
Ir-rikorrenta kienet importat karozza f'Malta taht "temporary import licence". Il-Kontrollur tad-Dwana kkonfiska dina l-karozza taht l-art. 16(2)(d)(ii) ta` l-Att XI ta` l-1964 meta dina naqset li tirriesportaha. Ir-rikorrenta allegat li l-precitat artikolu kien jikser id-drittijiet fundamentali taghha kif protetti bl-artikolu 37 tal-Kostituzzjoni u ghalhekk kien inkostituzzjonali. Il-Prim'Awlatal-Qorti Civili cahdet it-talba tar-rikorrenta. Il-Qorti Kostituzzjonali sabet li kien hemm l-allegat ksur u ddikjarat l-artikolu in kwistjoni inkostituzzjonali. Skond l-art. 16(2)(d)(ii) ta` l-AttXi ta` l-1964 il-Kontrollur tad-Dwana jista` jikkonfiska oggetti importati f'Malta temporanjament meta ma jinhargux minn Malta fit-terminu previst. Din id-disposizzjoni hija ta` natura konfiskatorjau ma tikkontemplax it-tehid ta` l-oggetti biex minnu jigi sodisfatt id-dazju. Din il-konfiska ssirminghajr il-htiega ta` ebda process gudizzjarju. Ghalhekk dan jikser id-dritt fundamentali ghall-propjeta` tar-rikorrent kif protett mill-artikolu 37 tal-Kostituzzjoni u ma hux salvat bl-eccezzjoni kkontemplata fl-artikolu 37(2)(a) ta` l-istess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info