Reference: Volume 80 (1996), Part No. 1, Section , Page 142

Judgement Details


Date
15/03/1996
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
PERIT JOSEPH MALLIA vs ONOR PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIFFERIMENT GHALL-APPELL - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - SENTENZA - SMIEGH XIERAQ
Summary
Kawza fejn gie allegat li r-rikorrent ma kienx irceva smigh xieraq. Il-proceduri impunjati kienu kawza pendenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Meta l-kawza kienet giet iddifferita ghas-sentenza kien gie vverbalizzat li kienet qieghda tigi ddifferita ghas-sentenza dwar l-aggravju ta` nullita` naxxenti minn zball fl-okkju. Meta l-Qorti tat is-sentenza taghha mhux biss qatghet din l-eccezzjoniimma anke ddecidiet l-eccezzjonijiet l-ohra u l-meritu. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili sabet li dankien jammonta ghal vjolazzjoni tad-dritt ghas-smigh xieraq. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Qorti osservat li la darba tad-differiment ghas-sentenza kien hemm specifikament imnizzel li l-kawza kienet qieghda tigi ddifferita ghad-decizjoni ta` eccezzjoni partikolari, ma setghatx dik il-Qorti tiddecidi ukoll il-meritu kollu minghajr ma taghti lill-partijiet l-opportunita` li jaghmlu s-sottomissjonijiet orali taghhom. Inoltre l-fatt li l-proceudri kienu fi stadju ta` appell ma kien ibiddel xejn. Ghalkemm id-dritt ta` appell mhux parti mill-elementi ta` smigh xieraq jekk jinghata appellallura s-smigh f'dak l-appell irid ikun hu stess xieraq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info