Reference: Volume 80 (1996), Part No. 1, Section , Page 207

Judgement Details


Date
30/04/1996
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
ONOR. PERIT DOMINIC SIVE DUMINKU MINTOFF ET vs ONOR. PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ESPROPRJAZZJONI - PROPRJETA' - TGAWDIJA TA'
Summary
Ir-rikorrenti allegaw li gew miksura d-drittijiet taghhom ghat-tgawdija tal-proprjeta' billi giet zviluppata l-Power Station fil-vicinanzi tal-proprjeta' tar-rikorrenti. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili ddecidiet li kien hemm vjolazzjoni tad-dritt ta' proprjeta' imma ma kienx hemm vjolazzjoni tad-dritt protett mill-artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropeja. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-fattili taw lok ghall-kawza kienu s-segwenti. Il-Gvern kien iddecieda li jizviluppa Power Station ta' l-elettriku fil-vicinanzi tal-proprjeta' tar-rikorrenti. Estensjoni ta' art giet esproprjeta ghal dan il-fini pero' il-proprjeta' tar-rikorrenti ma gietx minsusa b'din l-esproprjazzjoni. Bhala rizultat ta' l-izvilupp il-proprjeta' tar-rikorrenti giet negattivament affettata u saret invizibbli. Il-Qorti ddecidiet li fejn l-effett ta' progett pubbliku jkun tali li jirrendi l-proprjeta' tal-gar kompletament inutili u inadatta ghall-uzu normali taghha, dan jammonta ghall-esproprjazzjoni u jintitola lil min isofri dik il-hsara ghall-kumpens. Ghalhekk kien hemm ksur tad-dritt ghat-tgawdija tal-proprjeta' tar-rikorrenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info