Reference: Volume 80 (1996), Part No. 1, Section , Page 167

Judgement Details


Date
26/04/1996
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
VICTOR CHETCUTI vs ONOR. PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DIFFERIMENT GHAS- - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - SENTENZA - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent ilmenta li ma kienx gie moghti smigh xieraq f'kawza deciza mill-Qorti ta' l-Appell Il-fatti li taw lok ghal dan l-ilment kienu s-segwenti: il-Qorti ta' l-Appell kienet iddifferiet il-kawza ghas-sentenza fuq eccezzjoni ssollevta mill-konvenut; meta l-Qorti ghaddiet ghas-sentenza ddecidiet mhux biss dik l-eccezzjoni imma l-meritu kollu. Ir-rikorrent ilmenta li b'dan il-mod gie pprivatmid-dritt tieghu li jaghmel sottomissjonijiet u jittratta l-meritu tal-kawza. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili sabet li l-ilment kien fondat u annullat is-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-fatt li l-Qorti kienet iddecidiet il-meritu meta l-partijiet kienu bissittrattaw l-eccezzjoni waslet ghal sitwazzjoni fejn dawn gew michuda mid-dritt taghhom ghal smigh xieraq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info