Reference: Volume 80 (1996), Part No. 1, Section , Page 159

Judgement Details


Date
15/03/1996
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
FRANCESCO SAVERIO BORG vs DIRETTUR GENERALI U REGISTRATUR TAL-QRATI TAL-GUSTIZZJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - IMHALLEF - RIKUZA - RITRATTAZZJONI - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent allega li ma kienx qieghed jinghata smigh xieraq ghaliex il-gudikanti li kienu fil-Qorti ta' l-Appell ma accettawx ir-rikuza taghhom fil-proceduri minnu intentati ghar-ritrattazzjoni. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrenti u l-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat.Il-ligi thalli lill-gudikant fil-liberta' li jiddecidi, f'kaz ta' ritrattazzjoni, jekk ghandux jisma' l-kaz hu meta jkun ga' ddecieda l-kawza li tkun qieghda tigi ritrattata. Biex il-gudikant jastjeni meta r-ritrattazzjoni tkun ibbazata fuq l-artikolu 811 (e) tal-Kapitolu 12 jehtieg li ghall-inqasjidher li l-bazi tar-ritrattazzjoni tkun verament prima facie a bazi ta' dak l-artikolu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info