Reference: Volume 80 (1996), Part No. 1, Section , Page 4

Judgement Details


Date
17/01/1996
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
MARIO AZZOPARDI vs REGISTRATUR TAL-QORTI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - APPELLABILITA' - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - FRIVOLU U VESSATORJU - KOSTITUZZJONALI - NULLITA' - PRIM' AWLA TAL-QORTI CIVILI - SEMPLICEMENT
Summary
Ir-rikorrenti kienet giet lilu michuda talba ghall-urgenza fil-kors ta' kawza kostituzzjonali. Ir-rikorrent kien talab l-urgenza billi r-rimedju li kien qieghed ifittex kien ser jispicca biz-zmien ul-kawza ghalhekk tkun inutili. Ir-rikorrent allega li b'dana l-mod gie miksur id-dritt tieghu ghalsmigh xieraq fi zmien ragonevoli. Il-Prim' Awla ddikjarat ir-rikors frivolu u vessatorju. Il-QortiKostituzzjonali ddikjara l-appell interpost irritu u null. Il-Qorti ddecidiet li ma jistax jigi impost appell minn decizjoni li rikors kostituzzjonali huwa frivolu u vessatorju. Dan ma jfissirx lil-Qorti Kostituzzjonali m'ghandhiex poter tissindika tali decizjoni. tali riserva hija doverusa fl-interess tal-gustizzja u tac-cittadin. Pero' fil-kaz in kwistjoni l-materja kienet wahda frivola uvessatorja u ma kinitx taghti lok ghal appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info