Reference: Volume 74 (1990), Part No. 2, Section 1, Page 366

Judgement Details


Date
04/07/1990
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
EDWARD FENECH ET vs GAETANO SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI REDIBITORJA - AZZJONI STIMATORJA - DEKADENZA - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA GHALL-PRESKRIZZJONI
Summary
Ghall-fini ta' l-azzjoni stimatorja d-difett reklamat irid ikun kemm gravi kif ukoll okkult. Skondl-artikolu 1431(1) tal-Kodici Civili, l-azzjoni stimatorja ghal dawk li huma immobbli taqa' bl-gheluq ta' sena mill-kuntratt. Is-subartikolu 1431(2) imbaghad jiddisponi li jekk ma setax ikun li x-xerrej jikxef id-difett li ma jidhirx tal-haga, iz-zmien tal-prekrizzjoni ma jibdiex jghaddi hlief minndak in-nhar li seta' jkun li hu jikxef dak id-difett; It-terminu ta' sena biex ix-xerrej ikun jista' jgib 'il quddiem l-azzjoni tieghu jibda jiddekorri minn dak in-nhar li seta' jkun li hu jikxef id-difett. Dan it-terminu huwa terminu ta' dekadenza u ghalhekk huwa perentorju; Biex il-kompratur jista' jsostni l-azzjoni tieghu proposta wara d-dekors taz-zmien jehtieglu jipprova illi huwa, fiz-zmien utili, informa lill-venditur bil-vizzju tal-haga u li dan, f'dan iz-zmien, ipprometta li jiehu l-haga lura, jew almenu rrikonoxxa jew ma kkuntrastax l-ezistenza tal-vizzju. Ir-rikonoxximent tal-vizzju da parti tal-venditur biex jissospendi d-dekadenza, irid ikun car, formali, esplicitu u inkondizzjonat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info