Reference: Volume 74 (1990), Part No. 2, Section 1, Page 355

Judgement Details


Date
27/06/1990
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
THERESA GIUSTI vs SALVINO GIUSTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI REDIBITORJA - AZZJONI STIMATORJA - DEKADENZA - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA GHALL-PRESKRIZZJONI
Summary
Sakemm ma tigix xolta l-komunjoni ta' l-akkwisti, il-manteniment dovut lill-mara huwa ukoll debitu tal-komunjoni ta' l-akkwisti. Kif id-dejn tal-mara kkuntrattat ghall-manteniment taghha jkun, skondil-gurisprudenza, dejn tal-komunjoni ta' l-akkwisti, hekk ukoll, ghall-istess raguni, il-kreditur taghha ghall-hlas ta' manteniment huwa ukoll kreditur kontra l-komunjoni ta' l-akkwisti. Jekk ir-ragel ikollu assi partikolari tieghu, il-kreditur tal-mara ghall-manteniment ikun jezisti ukoll fil-konfront ta' dan l-assi partikolari ta' zewgha li jkun ittiehed ukoll in konsiderazzjoni meta l-Qorti tkun iffissat il-quantum tal-manteniment. Il-mara m'ghandhiex ghalfejn titlob ix-xoljiment tal-komunjoni ta' l-akkwisti sabiex tirnexxi fl-azzjoni taghha, u dan appuntu ghaliex il-kreditu reklamat ta'manteniment huwa ukoll kreditu kontra l-istess komunjoni. Lanqas m'ghandu jkun hemm deduzzjoni mis-sehem tal-mara fil-komunjoni ta' l-akkwisti ta' l-ammont mehud ghall-alimenti jekk u meta tkun ser tigi likwidata u diviza bejn il-mizzewgin il-komunjoni ta' l-akkwisti ezistenti bejniethom; ghaliex inkella l-kreditur tal-mara mizzewga ghall-manteniment ikun qed jigi mhallas minn sehemha fil-komunjoni ta' l-akkwisti. Skond il-Kodici tal-Procedura Civili it-talba ghall-esekuzzjoni provizorja tridissir b'rikors li ghandu jigi notifikat lill-kontroparti li jkollha jumejn tax-xoghol zmien sabiex tipprezenta risposta. Il-Qorti mbaghad, wara li tisma' l-partijiet, tiddeciedi r-rikors kemm jista'jkun malajr. Dawn id-disposizzjonijiet huma ta' ordni pubbliku u ghalhekk ghandhom jigu segwita adunguem".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info