Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 210

Judgement Details


Date
08/10/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
CHARLES MANGION vs L-ONOREVOLI PRIM' MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Ir-rikorrent allega li kienu qeghdin jinkisru fil-konfront tieghu d-drittijiet fundamentali tieghu billi fil-kors ta' proceduri kriminali pendenti fil-konfront tieghu huwa kien qieghed isofri minn diskriminazzjoni li kienet ser twassal biex jigu lilu negat smigh xieraq. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili lliberat lill-Prim Ministry u lill-Ministru ta' l-Intern mill-osservanza tal-gudizzju u fil-meritu cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat fis-sens li ddikjarat lill-Prim Ministru kontradittur legittimu biex joqghod in gudizzju fil-kawza in disamina u kkonfermat fil-kumplament. Il-Prim Ministru ghandhu r-rappresentanza tal-Gvern in generali u bhala tali huwa persunalegittima f'gudizzju fejn jigi allegat ksur tad-dritt ghal smigh xieraq u diskriminazzjoni. Fil-meritu l-fatti mil-liema kien qieghed jilmenta r-rikorrent ma kinux jammontaw ghal diskriminazzjoni.Inoltre l-Qorti nnotat li biex diskriminazzjoni tkun vjetata taht il-Konvenzjoni Ewropeja jehtieg lidin tkun konnessa ma' ksur ta' xi dritt fundamentali iehor. Fil-kaz prezenti l-fatti mil-liema kien jilmenta r-rikorrent ma setghux iwasslu biex jigi lilu negat smigh xieraq fil-kawza pendenti kontra tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info