Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 252

Judgement Details


Date
12/09/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs RAYMOND BUHAGIAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ORDINANZA TAD-DWANA - XJENZA - ZBALL TA' DRITT - ZBALL TA' FATT
Summary
L-ipotesijiet ikkontemplati fl-artikolu 62 (f) u (c) ta' l-Ordinanza tad-Dwana jirrikjedu li l-att materjali jkun sar xjentement. F'dawn l-ipotesijiet il-kelma "xjentement" ma tfissirx semplicement li l-agent ikun konxju li qed jilqa' ghandu, izomm jew jigi fil-pussess ta' oggett partikolari, izdatfisser li lhu jkun jaf, jew li messu ragonevolment fic-cirkostanzi kien jaf li d-dazju fuq dak l-oggett ma kienx gie mhallas. Dawn il-paragrafi ma jirrikjedux xi motiv ulterjuri jew intenzjoni specifika, bhalma jirrikjedi, per ezempju, il-paragrafu (h) meta jitkellem dwar "bil-hsieb li jiffroda lill-Gvern minn dazju". Jekk wiehed jahseb li l-ligi (penali) tghid mod meta fil-fatt tghid mod iehor, ossia tippermetti agir partikolari meta fil-fatt dak l-agir ma tippermettihx, dak huwa zball ta' dritt. Jekk, mill-banda l-ohra, wiehed kien jahseb li kien jezisti fatt jew kienet tezisti cirkostanza li kieku veru ezistiet kien jigi nieqes l-element materjal kostituttiv tar-reat (jew ghall-anqaswiehed mill-elementi materjali kostituttivi tar-reat), dak huwa zball ta' fatt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info