Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 277

Judgement Details


Date
11/12/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
SIMON BRINCAT vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - LIKWIDAZZJONI TA` - QORTI, QUDDIEM - SMIGH XIERAQ - TRATTAZZJONI
Summary
Ir-rikorrent kien gie akkuzat quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati b'diversi imputazzjonijiet ta' serq u ricetazzjoni. Wara li nstab hati huwa appella quddiem il-Qorti ta' l-Appell Kriminali u b'sentenza taghha dik il-Qorti kkonfermat is-sentenza taghha dik il-Qorti kkonfermat is-sentenza tal-Qorti tal-Magistrati. Peress illi l-istess rikorrent hass li f'din l-ahhar sentenza d-drittijiet fundamentali tieghu ghal trattazzjoni xierqa ta' l-appell tieghu ma kinux gew rispettati mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali huwa pprezenta rikors. Wara li l-Prim'Awla tal-Qorti Civili ttrattat il-meritu,iddecidiet ir-rikors u ddikjarat li ssentenza tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali kienet nulla u bla ebda effett peress li r-rikorrent ma kienx inghata trattazzjoni xierqa kif jippreskrivi l-artikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni u l-artikolu 6 ta' l-Ewwel Skeda ta' l-Att XIV ta' l-1987; u konsegwentement regghet qieghdet lir-rikorrent fil-pozizzjoni li kien fiha immedjatament qabel il-pronunzjament tas-sentenza annullata u ddifferiet sine die l-kontinwazzjoni tas-smigh tar-rikors fuq it-talba tar-rikorrent ghal-likwidazzjoni tal-kumpens pretiz mir-rikorrent minhabba l-imsemmija nullita' si et quatenus. Il-Qorti Kostituzzjonali cahdet l-appell u kkonfermat issentenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info