Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 91

Judgement Details


Date
25/04/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
CARMELO SIVE CHARLES DELIA ET vs IR-REGISTRATUR TAL-QRATI IN RAPPREZENTAZA TAL-QORTI TA` L-APPELL KRIMINALI INFERJURI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVUKAT GENERALI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - INTEGRITA` TA` GUDIZZJU - INTERVENUT FIL-KAWZA - KONVENUT - KOSTITUZZJONI - LEGITTIMU KONTRADITTUR - LIBERTA' PERSONALI - REGISTRATUR TAL-QRATI - SMIEGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent Delia kien gie arrestat wara li l-appell tieghu pendenti quddiem il-Qorti ta` l-appellkriminali kien safa dezert billi huwa naqas li jidher ghalih. Huwa ppretenda li gie vjolat id-dritttieghu ghal smigh xieraq kif ukoll id-dritt tieghu ghal-liberta` personali. Il-Prim'Awla tal-QortiCivili cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Fl-appell interpost mir-rikorrent gie sollevat il-punt tal-legittimita` tal-persuna ta` l-intimat. Il-Qorti Kostituzzjonali laqghet din l-eccezzjoni sollevata mill-intimat u lliberatu mill-osservanza tal-gudizzju. Ir-Registratur tal-Qrati ma ghandux ir-rapprezentanza tal-Qrati u mhux persuna legittima biex joqghod f'kawza fejn jigi allegat li d-drittijietfundamentali tar-rikorrent gew vjolati bi proceduri pendenti quddiem il-Qrati. Il-Qorti osservat inoltre li l-proceduri ghall-protezzjoni tad-drittijiet fudnamentali ma setghux jimxu minghajr il-presenza fihom ta` legittimu kontradittur. L-intervent ta` l-Avukat Generali f'dawn il-proceduri ma kenitx tissanahom ghax il-posizzjoni ta` l-intervenut ma hix wahda li tista` tigi ekwiprata ghal dik ta` konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info