Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 68

Judgement Details


Date
02/04/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
ONOR LAWRENCE SIVE LORRY SANT vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - IMPARZJALITA` - INKJESTA - INTERESS - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUMPILAZZJONI - LEGITTIMU KONTRADITTUR - MAGISTRAT - NULLITA' - PROCES VERBAL - SMIEGH XIERAQ
Summary
Ir-rikkorrent talab lill-Qorti tiddikjara li l-prezentata u l-kumpilazzjoni quddiem Magistrat li jkun ghamel l-inkjesta u l-process verbal u wasal ghall-konkluzjoni li ghandhom jittiehdu proceduri kriminali kontra persuna tivvolja l-art. 6 tal-konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem u ma hiex taghtih rimedju. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talba tar-rikorrent u ordnat li l-kumpilazzjoni kontra r-rikorrent u ordnat li l-kumpilazzjoni kontra r-rikorrent u ordnat lil -kumpilazzjoni kontra r-rikorrent tinzamm minn Magistrat li ma jkunx dak li ghamel il-process verbal relattiv.Ir-rikorrent appella billi ppretenda li r-rimedju ma kienx sufficjenti. L-intimat appella wkoll.Il-Qorti Kostituzzjonali cahdet l-appelli u kkonfermat. Il-Qorti Kostituzzjonali ddecidiet li l-Kummussarju tal-Pulizija huwa l-legittimu kontradittur f'kawza fejn jigi allegat li r-rikorrent ma jkunx nghata smigh xieraq f'kawza kriminali f'liema l-istess Kummissarju huwa parti. Il-pozizzjoni tal-Kummissarju bhala legittimu kontradittur titwieled mhux mill-fatt li l-istess Kummissarju jkollu xihtija f'dawk il-proceduri, imma mill-interess guridiku manifest tieghu fihom. Fis-sistema procedurali Maltija l-Magistrat inwirent ghadnu l-obbligu li jesprimi l-konkluzjoni tieghu ul-process verballi hu jirredigi u jiffirma jista` jittiehed bhala prova. Ghalhekk ikun hemm vjolazzjoni tad-dritt tal-akkuzat ghal smigh xieraq jekk dak l-istess magistrat ikun il-Magistrat inkwirenti, u dan billi dan ma jistax jidher li hu imparzjali. Pero` tali difett ma jwassalx ghan-nullita` tat-tahrika u tal-kumpilazzjoni. Ir-rimedju li l-process jinstema` quddiem Magistrat differenti huwa sufficjenti biex assigura lir-rikorrent smigh xieraq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info