Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 37

Judgement Details


Date
07/03/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
FRANKIE MIFSUD vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LIBERTA' PERSONALI - RAGUNIJIET GHAL SUSPETT RAGONEVOLI - RESPONSABBILTA` TAL-
Summary
Ir-rikorrent allega li kienu gew vjolati fil-konfront tieghu d-dritt ghal-liberta` personali kif protett fl-artikolu 34(1) u (2) tal-kostituzzjoni billi l-arrest tieghu kien sar minghajr awtorizzazzjoni u minghajr ma hu gie nfurmat bir-ragunijiet ta` l-arrest. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talbiet tar-rikorrent u b'sentenza sussegwenti llikwidat id-danni dovuta lir-rikorrent. L-intimati appellaw seperatment miz-zewg sentenzi. Il-Qorti Kostituzzjonali cahdet kkonfermat l-ewwel sentenza u rriformat it-tieni billi llikwidat id-danni f'somma izghar minn dawk fissati mill-ewwel Qorti.Il-Qorti Kostituzzjonali rritjenit li nonostant li l-Kummissarju tal-Pulizija ma kienx direttament involut xorta wahda kien responsabbli ghad-danni versu r-rikorrent billi t-tmexxija u s-sorveljanza tal-korp kienet tinkombi lilu. Dwar l-arrest il-Qorti rritjenit li meta wiehed jeffettwa arrest fuqsuspett ragjonevoli jehtieg li dak is-suspett ragjonevoli jethieg li dak is-suspett ikompli jezistighall-perijodu kollu f'liema l-persuna ddum arrestata. Inoltre fil-kaz prezenti l-arrestat ma kienxgie infurmat bir-ragunijiet li wasslu ghall-arrest tieghu u anke dan kien jaghmel l-arrest wiehedillegali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info