Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 1

Judgement Details


Date
22/01/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., GULIA WALLACE A., HERRERA JOSEPH A.
Parties
AVV DR LOUIS GALEA NOE ET vs IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ESTETIKA - KOSTITUZZJONI - LEGALITA` - LIBERTA' TA' ESPRESSJONI - MINISTRU - ORDNI
Summary
Kawza dwar il-Kostituzzjonalita` ta` ordni moghti mill-Kummissarju tal-Pulizija u l-Ministru tax-Xoghlijiet u Sport ghat-tnehhija ta` "electronic broadcaster" li kien gie mwahhal fuq il-lokal ta` kazin politiku. Ir-rikorrenti allegaw li tali ordni kien jivvolja l-liberta` ta` espressjoni taghhom ukien diskriminatorju fil-konfront taghhom. Il-Qorti Kostituzzjonali laqghet l-appell tar-rikorrentu rrevokat is-sentenza appellata. Il-Qorti rriteniet it-twahhil ta` "electronic broadcaster" ma jinkwadrax ruhu fil-kliem tal-artikolu 13 tal-Kapitolu 87 bhala reklam esponut u reklam imwaqqaf. Ghalhekk l-ordni mahrug mill-Ministru taht dak l-artikolu kien wiehed illegali, u kwindi, billi l-Ministru ma kienx, allura, qieghed jagixxi b'sahha ta` ligi, kien in vjolazzjoni ta` l-art.45 tal-Kostituzzjoni. Inoltre l-fatt li l-awtoritajiet ippermettew lill-kazini ta` partit iehor jesponu reklami simili minghajr permess waqt li ma ppermettewx lir-rikorrenti jwahhlu fuq il-kazin taghhom l-"l-electronic broadcaster" tikkostitwixxi diskriminazzjoni projbita. Diskriminazzjoni tikkonsisti fl-ghemilta` distinzjoni fir-rigward ta` persuna, liema distinzjoni ma jkollix bazi fir-raguni u fil-fatt oggettiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info