Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 2, Page 406

Judgement Details


Date
28/06/1985
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
MILENA CARUANA CURRAN vs ONOREVOLI PAUL XUEREB BHALA CHAIRMAN IN RAPPREZENTANZA TA' MID-MED BANK LIMITED U B'NOTA TAL-21 TA' APRIL, 1982 L-AVUKAT DOTTOR JOSEPH M. BUTTIGIEG ASSUMA L-ATTI FLOK L-ONOR. PAUL XUEREB, U L-KUMMISSARJU TAT-TAXXI INTERNI.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL INCIDENTALI - ARTIKOLU 238 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - ARTIKOLU 40 - ATT TA' L1973 DWAR IT-TAXXA TAL-MEWT U TAD-DONAZZJONI - ATT XLVII TA' L-1973 - DEPOZITU BANKARJU - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - SAVINGS ACCOUNT
Summary
L-attrici kellha Savings Account mal-Bank u wara li miet zewgha il-Bank konvenuta irrifjutat illi tirrilaxxjah. L-ewwel Onorabbli Qorti laqghet l-istanza ta' l-attrici u ordnat lill-Bank jirrilaxxjal-flus favur taghha. Il-Qorti ta' l-Appell irritjeniet illi l-artikolu 40(1) ta' l-Att XLVII ta' l-1973 kien intiz biex jirregola l-proprjeta' mobbli milquta bi trasferiment taxxabbli u jiddisponi liebda persuna li jkollha fil-pussess taghha din il-proprjeta' mobbli ma tista' taghtiha lill-werriet, legatarju, donatarju jew xi persuna ohra li tibbenefika bit-trasferiment qabel ma tavza lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni u dana jiddikjara bil-miktub li t-taxxa li ghandha tingabar dwarha tkun thallset. Id-depositu in kwistjoni huwa milqut bi trasferiment taxxabbli billi kien f'isem mara mizzewga u ghandu jigi prezunt li kien jappartjeni lill-komunjoni ta' l-akkwisti ga ezistenti bejn l-attrici appellata u zewgha stante li skond l-artikolu 1366(1) tal-Kodici Civili, dak kollu li r-ragel u l-mara jew il-wiehed jew l-ohra jippossjedu wara z-zwieg jidhol fl-akkwisti. Il-Qorti ghalhekk sabetilli l-artikolu 40(1) ta' l-Att ta' l-1973 applikabbli ghad-depozitu in kwantu kien jappartjeni mal-komunjoni ta' l-akkwisti bejn l-attrici u l-mejjet zewgha, irrevokat is-sentenza appellata u cahdetit-talbiet attrici u laqghet l-eccezzjoni tal-Kummissarju tat-Taxxi Interni. Punt ta' procedura fil-kuntest storiku: Id-Dritt Processwali fil-mument kien jipprospetta biss Appell Incidentali fil-konfront ta' bejn parti u l-parti l-ohra. Fil-kaz taht ezami, l-Appell principali gie interpost mill-Kummissarju tat-Taxxi Interni u ghalhekk il-Banka konvenuta ma setghetx titqies bhala l-parti l-ohrau ghalhekk il-Qorti ta' l-Appell iddikjarat irritu u null l-Appell tal-Banka.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info