Reference: Volume 69 (1985), Part No. 3, Section 2, Page 475

Judgement Details


Date
30/09/1985
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
AVUKAT DOTTOR ANTON DEPASQUALE NOE vs CARMELO MANGION ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CESSJONI, BEJGH JEW ASSENJAZZJONI TA' AZZJONI
Summary
Ic-cessjoni, bejgh jew assenjazzjoni ta' azzjoni hija rregolata fil-ligi nostrali bl-artikolu 1551 tal-Kodici Civili. Dan l-artiklu jikkontempla inter alia ic-cessjoni jew bejgh ta' jeddijiet jew ta'azzjoni u l-artikolu 1562 (2) jghid li l-jedd jitqies litigjuz, fost hwejjeg ohra meta jkun hemm kawza kkontestata fuq jekk hemmx dak il-jedd. Bit-termini u kliem adoperati fiz-zewg kuntratti msemmija mill-konvenut ma jistax jinghad li sar u gie attwat ftehim fuq il-jedd u fuq il-prezz. L-attur ghad fadallu wkoll kull interess legali fl-ezitu ta' l-istanza ghaliex bit-trasferimenti msemmija huwa xorta wahda ghad baqaghlu obbligi di fronte l-akkwirenti l-godda tal-fond. Ghalhekk l-eccezzjonital-konvenuti li t-talba attrici ma tistax tigi sostnuta ghandha tkun respinta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info