Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 2, Page 347

Judgement Details


Date
29/04/1985
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
CARMEL FENECH NOE vs PETER AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-attur agixxa ghal pagament fuq ordni lilu maghmula mill-konvenut li eccepixxa illi l-bejgh ta` kwalita` ta` P.V.C. powder li ghalih intalab il-hlas ma sarx u illi minghajr pregudizzju ghall-permessil-fornitura ma kienx ta` kwalita` tajba u mhux addattat ghal-iskop tieghu. Il-Qorti ta` l-appell ikkonkludiet illi l-provi fir-rigward juru illi l-attur ikkonsenja lill-konvenut "powder" differentiminn dak ordna u l-Qrati taghna dejjem irritenew illi l-kompratur jista` jirrifjuta l-merkanzija meta hija ta` kwalita` diversa minn dik miftiehma u hgalhekk ikonfermat is-sentenza appellata in kwantucahdet it-talbiet attrici bir-riforma illi l-ispejjez baqghu bla taxxa bejn il-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info