Reference: Volume 69 (1985), Part No. 4, Section 2, Page 499

Judgement Details


Date
21/10/1985
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ANTOINE M. BAJADA NOE vs MANAGER TAD-DIPARTIMENT TA' LILMA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MANDAR MAHRUG SKOND L-ARTIKOLU 466 TAL-KAPITOLU 15 - TALBA GHAL DIKJARAZZJONI TA' AGGRAVJU - TALBA GHALL-HLAS TA' DANNI
Summary
Il-konvenut nomine ottjena l-hrug ta' Mandat ta' Qbid a bazi ta' l-artikolu 466 tal-Kapitolu 15 kontra l-attur nomine. Bil-kawza odjerna l-attur noe qieghed jattakka l-imsemmi Mandat billi jallega ligie tabilhaqq aggravat bil-hrug u bl-ezekuzzjoni tal-fuq imsemmi mandat u qed jitlob li ll-ezekuzzjoni ta' l-istess mandat tkun revokata u qed jirriserva l-azzjoni ghad-danni. Minn ezami akkurat ta'l-artikoli 466 sa 468 jidher li l-azzjoni li hi moghtija bl-art. 468 kontra l-kap tad-dipartiment ghad-dikjarazzjoni ta' l-aggravju li bata d-debitur u ghall-hlas tad-danni minghand il-Gvern mghandhiex strettament tkun proposta qabel ma l-kap tad-dipartiment ikun inkassa l-ammont pretiz minnu. Is-sottomissjoni tal-konvenut nomine li t-talba ghad-dikjarazzjoni ta' l-aggravju li jallega li bata l-attur nomine ma hix proponibbli indipendentement mit-talba ghall-hlas tad-danni dovuti mill-Gvern hifondata peress li dan johrog car mid-dicitura ta' l-ahhar parti ta' l-imsemmi art.468.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info