Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 2, Page 334

Judgement Details


Date
24/04/1985
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
EDWIN MIRABELLI NOE vs SALVINO SULLIVAN U HENRY SULLIVAN NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
JURIS TANTUM - ONERU TA' PROVA - PRESUNZJONI TA` PROVA - PROVA
Summary
L-attur bhala assiguratur surrogat agixxa ghal rkupru u kundanna hlas ta` danni sofferti mll-assikurat tac-cessjonarju tieghu minhabba nuqqasijiet il-merkanzija. Il-Qorti ta` l-Appell irrelevat fattur fondamentali kontradditorju fil-logika tal-provi u cjoe` illi l-attur irnexxilu jipprova illi l-merkanzija tghabbiet fuq il-vapur izda mhux li waslet Malta. L-ewwel Qorti laqghet it-talbiet attrici. Interessanti l-osservazzjoni tal-Qorti ta` l-Appell dwar il-presunzjonijiet juris tantum illi fic-cirkostanzi partikolari tal-kaz fis-sens li ma kienx il-kaz li wiehed jintilef fuq presunzjonijiet"juris tantum" favur wiehed jew favur l-iehor, anzi osservat illi kwantu kull presunzjoni juris tantum illum stabbilit li l-provi huma dawk li huma u fic-cirkostanzi huma bla ebda utilita` ghax ma jirrizulta xejn mll-provi li jisposta l-oneru tal-provi. Fic-cirkostanzi, il-Qorti ta` l-Appell irrevokat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti u cahdet it-talbiet attrici bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-attur Appellat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info