Reference: Volume 73 (1989), Part No. 3, Section , Page 762

Judgement Details


Date
11/04/1989
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
EDWIIN BARTOLO U ALFRED DESIRA vs AGENT REGISTRATUR TAL-QRATI IN RAPPRESENTANZA TAL-QORTI KRIMINALI TAL-MAGISTRATI TA' MALTA, PRESJEDUTA MILL-MAGISTRAT DR. JOSEPH APAP BOLOGNA; U L-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST - FAIR HEARING WITHIN A REASONABLE TIME - KONVENZJONI EWROPEJA DWAR ID-DRITTIJIET U LIBERTAJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - LIBERTA' MILL-ARREST - LIBERTA' PROVVIZORJA
Summary
Ir-rikorrenti illanjaw illi t-talba taghhom ghal-liberta' provvizorja ma kenitx giet appuntata ghas-smigh mill-Qorti. Il-Qorti sabet illi meta tressqet it-talba ghal-liberta' privvizorja, il-Qorti tal-Magistrati kienet irriservat li tipprovdi dwar it-talba ghal-liberta' provvizorja fl-ewwel sedutatal-kompilazzjoni wara li tisma' l-partijiet. L-effett kien peress illi fid-data tad-digriet id-data ta' dik is-seduta kienet ghadha incerta, il-Qorti tal-Magistrati rrimandat prattikament "sine die"d-decizjoni taghha dwar il-koncessjoni jew le tal-liberta' provvizorja. A tenur ta' l-artikolu 401(1) tal-Kodici Kriminali, l-akkuzat li ma nghatalux il-helsien mill-arrest ghandu jingieb quddiem il-Qorti ghall-anqas darba kull mhistax-il gurnata biex il-Qorti tiddecidi jekk ghandux jibqa' arrestat. Giet michuda eccezzjoni ta' nullita' ta' rikors. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili sabet illi d-digriet imsemmi tal-Qorti tal-Magistrati kien in vjolazzjoni ta' l-artikolu 34(1) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u ta' l-artikolu 5(1) tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem u ordnat lill-Qorti tal-Magistrati sabiex tittratta t-talbiet tar-rikorrenti ghal-liberta' provvizorja u fi zmien ragonevoli tiddecidi jekk dawk it-talbiet ghandhomx jigu akkolti jew le.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info