Reference: 1469/1993/1

Judgement Details


Date
20/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
ELLUL NOEL NOE vs APPS JOSEPH NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, MINN META JIBDA JIDDEKORRI L-IMGHAX FUQ SOMMA IMHALLSA MILL-ASSIKURAZZJONI LILL-ASSIKURAT TAGHHA - DANNI, NECESSITA` TA` SURROGA SABIEX JIGU RKUPRATI SURVEY FEES IMHALLSA - KUNTRATT, RESPONSABILITA` TAD-DEBITUR GHAT-TWETTIEQ TAL-OBBLIGI ASSUNTI MINNU - REGOLAMENTI TAL-PORT, EZENZJONI MINN RESPONSABILITA`
Summary
Debitur huwa dejjem responsabbli ghall-obbligazzjonijiet minnu assunti, sakemm ma jipprovax li ma setax iwettaqhom minhabba forza maggura jew kawza estranea, b'mod li jibqa' dejjem responsabbli jekk obbligazzjoni ma tigix sodisfatta minhabba xi nuqqasijiet tieghu jew ta terzi persuni.

Fil-kuntest ta' l-applikabbilita' o meno ta' l-artikolu 70 (3) tal-Part V tal-Port Regulations din il-klawsola ma tezonarax lid-depozitarju mir-responsabbilta' ghall-hsarat meta l-hwejjeg depozitati ikunu taht idejh.

Izda azzjoni maghmula minn kumpannija tal-assikurazzjoni bazata fuq is-surroga inkonsegwenza ta' ammont imhallas fuq claim maghmul a bazi ta` polza tal-assikurazzjoni ma tinkludix survey fees jekk ma tkun tezisti ebda surroga fir-rigward.

Interessi fuq somma mhallsa minn asikurazzjoni lill-assikurat taghha jibdew jiddekorru minn dakinhar li d-ditta misjuba responsabbli ghall-hsarat tkun giet avzata bil-hlas da parti ta' l-assikurazzjoni. Fin-nuqqas ta' tali avviz, l-imghaxijiet jibdew jiddekorru min-notifika tac-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info