Reference: 144/2015

Judgement Details


Date
16/03/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs GRECH JUANITA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99648
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz dwar allegata prostittuzzjoni. Il-Qort ikkunsidrat il-fatt illi l-appellanti giet osservata ghal hin ripetut fl-istess post, ghalkemm giet imwissija biex titlaq, u l-mod kif kienet liebsa. L-ebda moviment iehor jew azzjoni da parti ta'l-appellanti ma sehh biex jitfa' xi dawl fuq din il-vicenda. Issa in kwantu ghal mod kif kienet liebsa l-appellanti, ma jidhirx illi gie allegat li dinkienet liebsa oxxen jew b'xi mod provokattiv. Jinghad mill-uffcijali tal-pulizija li din kienet liebsa flokk iswed u leggings vjola. L-ebda fattur iehor ma gie osservat dwar l-abbiljament taghha bhalper ezempju kenitx liebsa skullat, jekk kellhiex xi ammont esagerat ta' make-up, jekk kenitx qed taghmel xi mossi provokattivi jew suggesstivi bl-iskop li thajjar lil xi persuna jieqaf hdejha, fost ohrajn. Allura il-Qorti qieset illi ghalkemm seta' nibet is-suspett fl-ufficjali tal-pulizija dwar l-intenzjoni kriminuza ta'l-appellanti f'dik il-lejla, madanakollu din kienet biss assunzjoni da partitaghhom minghajr provi ohra li setghu iwasslu sabiex tigi stabbilita l-intenzjoni kriminuza li twassal ghal sejbien ta' htija. Ghalhekk il-fatt materjali wahdu illi hija giet osservata fl-istess postfi triq pubblika ghal darbtejn f'temp ta' siegha fil-hin ta' bil-lejl, minghajr ebda prova ohra li tista tindika l-intenzjoni ta'l-appellanti ma hijiex sufficjenti sabiex tirnexxi l-akkuza u fic-cirkustanzi s-sentenza appellata giet revokata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info