Reference: 333/2014

Judgement Details


Date
15/03/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs SAMMUT FERNANDO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99617
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien appell dwar zball fil-proceduri. Illi mill-atti tal-kawza kien jirrizulta car li l-ewwel Qorti ghaddiet ghas-sentenza minghajr ma semghet il-provi kollha tal-Prosekuzzjoni. Lanqas ma staqsiet lid-difiza jekk kellhiex xi provi xi tressaq. Irrizulta car li kien hemm zball car fil-verbaltas-seduta tat-8 ta' April, 2014. Fil-fatt, irrizulta li x-xhieda ta' Stefan Ferriggi giet sospiza.Ma kien hemm ebda verbal li l-prosekuzzjoni ghalqet il-provi taghha jew li d-difiza rrinunzjat li tressaq il-provi taghha jew li ghalqet il-provi taghha. Irrizulta verbatim:
"Il-kawza differita ghas-17 ta' Lulju, 2014 ghan-nota tal-partijiet u ghas-sentenza jekk ikun il-kaz."
Illi s-sentenzameritu ta' dan il-kaz giet pronunzjata fis-17 ta' Lulju, 2014.
Illi in vista ta' dan kien carli hadd mill-partijiet ma ressaq il-provi kollha tieghu. Lanqas ma kien hemm il-verbal li jindikali nghalaq is-smiegh tal-kawza.
Illi f'dan il-kaz kien car li ma kienitx kwistjoni ta' nuqqas ta' 'doppio esame' izda ta' sitwazzjoni fejn hadd mill-partijiet ma ezawrixxa l-provi tieghu u fic-cirkostanzi d-decizjoni giet revokata u l-atti intbaghtu lura ghall-kontinwazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info