Reference: 63/2014

Judgement Details


Date
07/03/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs DEBONO FLEUR
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99452
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn zewg tfajliet hadu l-karozzi tal-genituri biex jaghmlu dawra li spiccat hazin. Pero, l-appellanta ma saqet l-ebda wahda mill-vetturi u dejjem kienet passiggiera u l-Ewwel Qorti rrikonoxxiet dan il-fatt izda minkejja dan rriteniet illi “Dak li jehtieg li jigi pruvat huwa li l-imputata riedet tuza vettura minghajr ma tottjeni il-kunsens ta' sidha; L-uzu li ridet taghmel minnha mhuxnecessarjam ent ghandu jkun sewqan. L-imputata (flimkien ma' ommisis ) ridet tuza l-vetturi in ezami biex tmur dawra u fil-fatt hekk ghamlet ghalkemm ommisis kienet qed isuq”. L-appellanta,izda kellha ragun fl-argumentazzjoni taghha, kif irriteniet il-Qorti tal-Apeell Kriminali, ghaliex il-ligi tippunixxi s-sewqan tal-vettura minghajr il-kunsens tas-sid u mhux l-uzu taghha b'mod serparat. Meta l-ligi taghmel il-kwalifika tal-uzu, “kull min bil-hsieb li jaghmel uzu temporanju”, taghmel dan biextiddistingwi dan ir-reat minn dak ta' serq. Ghalhekk is-sewqan li huwa punit huwa dak is-sewqan ta'vettura maghmul minghajr il-kunsens tas-sid u bil-hsieb li jsir uzu temporanju tal-vettura. Issa ladarba l-appellanta ma kienitx qed issuq il-vetturi certament ma tistghax tkun imputata b'success ghal-uzu temporanju ta' vetturi minghajr il-kunsens tas-sidien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info