Reference: 122/1994/1

Judgement Details


Date
29/01/2016
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
LANTERI MICHELE vs SPITERI ALAN
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2016:98769
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz dwar incident stradali fejn persuna sofriet feriti waqt li kienet qed taqsam it-triq. Il-Qorti irribadiet is-segwenti punti, li kuntrarjament ghal dak li kien sostnut mill-appellant, iheggu lil min ikun ser jaqsam it-triq sabiex:
• jevita li jaqsam minn bejn karozzi ipparkjati;
• jersaq f'post fejn is-sewwieqa jkunu jistghu jarawh minghajr ebda xkiel;
• jieqaf ihares sewu jisma' sew peress li wiehed jista' jisma' vettura gejja qabel ma jaraha;
• jekk xi haga tkun gejja ghandu jhalliha tghaddi u imbaghad jaqsam meta jkun sigur li jista' jaghmel hekk minghajr periklu;
• wiehed ghandu jaqsam fid-dritt minghajr ma jigri;
• waqt li jkun qieghed jaqsam, wiehed ghandu jibqa' attent ihares u jisma' jekk ikunx qieghed riesaq lejh xi traffiku li seta' ma rax jew li lahaq wasal fil-qrib tieghu.
Il-Qorti qalet li n-nuqqas tal-attur kien jikkonsisti filli qabel ma dan qasam it-triq u waqt li kien qieghed jaqsam it-triq, huwa ma ezercitax dik id-dilgenza mehtiega minn pedestrian prudenti li jkun qed jaqsam it-triq. Il-Qorti osservat l-fatt ammess mill-attur li huwa ma rax il-konvenut gej, necessarjament iwassal ghall-konkluzjoni logika li meta l-attur gie biex jaqsam it-triq, huwa ma harisx bid-diligenza mehtiega fic-cirkostanzi, aktar u aktar meta jirrizulta li t-triq hija twila u dritta. Il-prudenza mehtiega kienet tiddetta li l-attur jibqa' jzomma careful lookout il-hin kollu anke waqt li qieghed jaqsam it-triq, sabiex f'kaz ta' htiega, huwa jkun jista' jaghmel azzjoni evaziva u mhux jinjora l-vetturi li jistghu jkunu gejjin waqt li qieghedjaqsam it-triq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info