Reference: 127/2015

Judgement Details


Date
21/01/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs SCIBERRAS JASON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98557
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien appell imressaq mill-Avukat Generali limitatament ghal dak li jirrigwarda n-nuqqas mill-Ewwel Qorti milli taderixxi ma' dak dispost fl-artikolu 533 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Maltau dan meta wara li giet imposta l-piena fuq il-hati u cioe' l-appellat ghar-reati li dwarhom huwa kien gie misjub hati, ma ghaddietx sabiex tordnalu ihallas l-ispejjez li ghandhom x'jaqsmu mal-hatra ta'l-esperti fil-kaz. L-Avukat Generali hawnhekk kien qed jirreferi ghal hlas dovut in konnessjoni mal-hatra ta'l-espert mediko-legali Dr. Mario Scerri fl-ammont ta' €180.84, nominat sabiex jezamina l-feriti sofferti mill-vittma ta' dan ir-reat.
Illi l-artikolu 533 tal-Kapitolu 9 gie emendat bl-Att XIII ta'l-2005 meta l-kundanna ghal hlas ta'l-esperti nominati kemm fil-kawza kif ukoll fl-in genere marbut ma' dak il-kaz ma baqax soggett ghat-talba tal-prosekuzzjoni jew imhollija fid-diskrezzjoni tal-Qorti, izda kellha tigi imposta fuq il-hati b'mod tassattiv fis-sentenza, jew f'ordni li tinghata wara, f'kaz ta' sejbien ta htija anke meta l-istess kundanna ma tkunx giet mitluba. Illi allurawara l-kundanna u il-piena erogata ghar-reat marbut ma' dik il-kundanna il-Qorti ghandha tghaddi sabiex tordna lill-persuna hekk misjuba hatja sabiex thallas l-ispejjez kif indikat fl-artikolu 533.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info